Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Artikel 1: Betaling

 1. Bij het totstandkomen van een overeenkomst met Wine & Dine Travels dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 15% van de totale overeengekomen reissom en dat tenminste Euro 45,- per persoon bedraagt.
 2. In geval van eigen vervoerreizen is de aanbetaling bij het totstandkomen van de reisovereenkomst voor hotelaccommodatie hieraan gelijk.
 3. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd.
 5. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Wine & Dine Travels. Bij eigen vervoerreizen is dat 8 weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door of namens Wine & Dine Travels schriftelijk op gewezen. De reiziger heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 8 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan nog uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Wine & Dine Travels heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Artikel 2: Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeldt.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Wine & Dine Travels bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
 3. Wine & Dine Travels heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. Wine & Dine Travels zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Wine & Dine Travels de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 3: Wijziging door opdrachtgever/reiziger

 1. Onder wijziging van de boeking wordt verstaan het annuleren van een reeds bevestigde boeking, waarbij gelijktijdig een nieuwe boeking voor dezelfde opdrachtgever(s) wordt gemaakt.
 2. De kosten van wijziging zijn deels afhankelijk van de voorwaarden van de dienstverlener en van de voorwaarden van het gekozen tarief. Kosten die de dienstverlener in verband met de wijziging rekent, komen voor de rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij wijziging van uitsluitend de heen- en/of terugreisdatum brengt Wine & Dine Travels naast de onder punt 2 genoemde kosten per handeling Euro 50,- wijzigingskosten in rekening.
 4. Voor alle andere wijzigingen brengt Wine & Dine Travels naast de onder punt 2 genoemde kosten per persoon Euro 35,- wijzigingskosten in rekening.

Artikel 4: Annulering door de reiziger

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd.
  • Bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: Euro 35,- per persoon tot een maximum van 25% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief ) tot de 28ste dag (exclusief) voor de dag van vertrek: De aanbetaling, tot een maximum van 30% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) voor de dag van vertrek: 60% van de reissom
  • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 80% van de reissom
  • Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom

Artikel 5: Opzegging door Wine & Dine Travels

 1. Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, heeft Wine & Dine Travels het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Wine & Dine Travels op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.
 2. Wine & Dine Travels kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Wine & Dine Travels zal de reiziger onverwijld schriftelijk of telefonisch van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.
 3. Wine & Dine Travels heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis.
 4. Indien de reisovereenkomst door Wine & Dine Travels wordt opgezegd op grond van onvoldoende deelname als bedoeld in en conform punt 3 dan wel op grond van overmacht, is Wine & Dine Travels geen schadevergoeding verschuldigd aan de reiziger.

Artikel 6: Totstandkoming reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Wine & Dine Travels. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Wine & Dine Travels en eventueel schriftelijke bevestigde afwijkingen/aanvullingen.
 3. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van Wine & Dine Travels binden niet.
 4. Wine & Dine Travels draagt geen verantwoording voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 7: Uitvoering van de reis

 1. Wine & Dine Travels is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten in te voeren.
 2. De reiziger is verplicht alle aanwijzigingen van Wine & Dine Travels en/of diens vertegenwoordiger of agent na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 3. De reiziger, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert op kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Wine & Dine Travels van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien Wine & Dine Travels in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de reiziger voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend, indien de betrokken reiziger met betrekking tot uitsluiting geen verwijt treft.
 4. De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem/haar wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in een andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of Wine & Dine Travels of diens vertegenwoordiger ter plekke. Indien deze de tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van Wine & Dine Travels.
 5. Indien de reiziger aan één of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Wine & Dine Travels gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de reiziger aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de reiziger in rekening te brengen.

Artikel 8: Reisbescheiden

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 2. Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, behoudt Wine & Dine Travels zich het recht voor om de betrokkene van (verdere) deelname aan de reis uit te sluiten. Voor de gevolgen van uitsluiting van de reis is Wine & Dine Travels niet aansprakelijk. Alle te maken kosten zijn voor rekening en risico van de reiziger.
 3. Indien een reiziger de reis niet( geheel) kan maken door het ontbreken van enig geldig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger, tenzij Wine & Dine Travels schriftelijk heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgdragen en het ontbreken ervan ook aan Wine & Dine Travels s kan worden toegerekend.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Wine & Dine Travels is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in punt 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokken dienstverlener.
 3. Onder overmacht worden verstaan de abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 10: Informatie

 1. Wine & Dine Travels verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of reisverzekering.
 2. Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende)informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.


Extra voorwaarden budget-luchtvaartmaatschappij:

Wine & Dine Travels staat niet garant voor de vluchtprijs en de vluchtgaranties van budget-luchtvaartmaatschappijen als Skyeurope, Easyjet, Air-berlin of andere gelijksoortige luchtvaartmaatschappijen. De boeking wordt gezien als service aan de klant voor het verkrijgen van een reispakket. Eventuele prijsveranderingen tijdens het daadwerkelijk boeken worden één op één doorgerekend aan de klant. Bij annuleren van het reispakket is geen restitutie van de vlucht mogelijk. Eventuele geschillen met de budget-luchtvaartmaatschappij dienen rechtstreeks zonder tussenkomst van Wine & Dine Travels te worden afgehandeld. De kosten die Wine & Dine Travels voor de boeking in rekening brengt zijn uitsluitend credit-card-kosten en kosten voor de administratieve handelingen. Door deze kosten bindt Wine & Dine Travels zicht niet aan de Budget-luchtvaartmaatschappij.

Referentie opvragen